1-Diphenylmethylsilyloxyheptadecane

1-Diphenylmethylsilyloxyheptadecane