2,4,6-Tris(1-methyl-1-phenylethyl)phenol

2,4,6-Tris(1-methyl-1-phenylethyl)phenol