4-(4-Bromophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-6-phenylpyrimidine

4-(4-Bromophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-6-phenylpyrimidine