3-Demethyl-3-ethylthiocolchicine

3-Demethyl-3-ethylthiocolchicine