11.beta.,18-Epoxylanostane

11.beta.,18-Epoxylanostane