6-bromo-3-(4-iodophenyl)chromen-2-one

6-bromo-3-(4-iodophenyl)chromen-2-one