7-Methoxy-2-[4-(4-methoxyphenyl)-3-phenylpyrazol-1-yl]-4-methylquinoline

7-Methoxy-2-[4-(4-methoxyphenyl)-3-phenylpyrazol-1-yl]-4-methylquinoline