2-Cholestanone, 3-phenyl-

2-Cholestanone, 3-phenyl-