Cyclotrisiloxane, hexakis(1,1-dimethylethyl)-

Cyclotrisiloxane, hexakis(1,1-dimethylethyl)-