O,O-diethyl O-{6-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-4-yl} phosphothioate

O,O-diethyl O-{6-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-4-yl} phosphothioate