2,4,6-Trichloro-1,3,5-triphenylborazine

2,4,6-Trichloro-1,3,5-triphenylborazine