2-Ethylsulfanyl-6-iodo-3-phenyl-3H-quinazolin-4-one

2-Ethylsulfanyl-6-iodo-3-phenyl-3H-quinazolin-4-one