ethyl 5-methoxy-2-[[4-(2-methylphenyl)piperazin-1-yl]methyl]-1-benzofuran-3-carboxylate

ethyl 5-methoxy-2-[[4-(2-methylphenyl)piperazin-1-yl]methyl]-1-benzofuran-3-carboxylate