5,6,7-tribromo-8-methoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine

5,6,7-tribromo-8-methoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine