1-Naphthalenol, 5,8-dimethoxy-6-methyl-2,4-bis(phenylmethyl)-

1-Naphthalenol, 5,8-dimethoxy-6-methyl-2,4-bis(phenylmethyl)-