2-Methyl-3,4,5,6-tetraphenylpyridine

2-Methyl-3,4,5,6-tetraphenylpyridine