Trimethyl-.beta.-isoluteone

Trimethyl-.beta.-isoluteone