2,3,3',4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl

2,3,3',4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl