ethyl 5-methoxy-2-[(4-phenylpiperazin-1-yl)methyl]-1-benzofuran-3-carboxylate

ethyl 5-methoxy-2-[(4-phenylpiperazin-1-yl)methyl]-1-benzofuran-3-carboxylate