3-(4-iodophenyl)-6-nitrochromen-2-one

3-(4-iodophenyl)-6-nitrochromen-2-one