4-bromo-3-(5-bromo-3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophen-2-yl)-1H-pyrazole

4-bromo-3-(5-bromo-3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophen-2-yl)-1H-pyrazole