N-[4-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-3-chlorophenyl]-2-phenoxyacetamide

N-[4-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-3-chlorophenyl]-2-phenoxyacetamide