9,10-Bis(2-methoxyphenyl)anthracene

9,10-Bis(2-methoxyphenyl)anthracene