Bromoazepam, trimethylsilyl

Bromoazepam, trimethylsilyl