Diethyl 4-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate

Diethyl 4-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate