3,5,3',5'-Tetramethyl-4,4'-bis(trimethylsilyloxy)biphenyl

3,5,3',5'-Tetramethyl-4,4'-bis(trimethylsilyloxy)biphenyl