1,2-Bis(dibromomethyl)-4-nitrobenzene

1,2-Bis(dibromomethyl)-4-nitrobenzene