2,6-Bis(4-nitro-phenylthio)pyridine

2,6-Bis(4-nitro-phenylthio)pyridine