Diethyl 2-allyl-2-((4-bromo-2-methyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-3-yl)methyl)malonate

Diethyl 2-allyl-2-((4-bromo-2-methyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-3-yl)methyl)malonate