4-[2-(4-Chlorophenyl)-5-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-4-yl]morpholine

4-[2-(4-Chlorophenyl)-5-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-4-yl]morpholine