3-Demethylcolchicinemethylamide

3-Demethylcolchicinemethylamide