6-Chloro-3-(4-iodophenyl)-2H-chromen-2-one

6-Chloro-3-(4-iodophenyl)-2H-chromen-2-one