2-(4-Heptylphenyl)-5-(4-propylphenyl)-1,3,4-thiadiazole

2-(4-Heptylphenyl)-5-(4-propylphenyl)-1,3,4-thiadiazole