4-Amino-2-(3,4-diethoxyphenyl)-5H-(1)benzopyrano(4,3-d)pyrimidin-5-one

4-Amino-2-(3,4-diethoxyphenyl)-5H-(1)benzopyrano(4,3-d)pyrimidin-5-one