2-(4-Iodophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole

2-(4-Iodophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole