6-Chloro-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-phenylquinoline

6-Chloro-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-phenylquinoline