3-(4-ethoxyphenyl)-1-phenylbenzo[f]quinoline

3-(4-ethoxyphenyl)-1-phenylbenzo[f]quinoline