3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-2-(6-chloro-2-benzothiazolyl)-6-(4-chlorophenyl)-

3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-2-(6-chloro-2-benzothiazolyl)-6-(4-chlorophenyl)-