Diethyl 2-([[4-(propylsulfonyl)-3-thienyl]amino]methylene)malonate

Diethyl 2-([[4-(propylsulfonyl)-3-thienyl]amino]methylene)malonate