Bis[2-chloro-4-ethoxyphenyl]sulfone

Bis[2-chloro-4-ethoxyphenyl]sulfone