2-(4-bromophenyl)-6-methyl-4-phenylquinoline

2-(4-bromophenyl)-6-methyl-4-phenylquinoline