5-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-3-phenyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine

5-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-3-phenyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine