3-chloro-17-(1,5-dimethylhexyl)-10,13-dimethylperhydrocyclopenta[a]phenanthrene

3-chloro-17-(1,5-dimethylhexyl)-10,13-dimethylperhydrocyclopenta[a]phenanthrene