4'-(3-(6-Methyl-3-pyridyl)-1-phenyl-2-pyrazolin-5-yl)acetanilide

4'-(3-(6-Methyl-3-pyridyl)-1-phenyl-2-pyrazolin-5-yl)acetanilide