3-(2-Naphthyl)-5-(1-naphthyloxymethyl)-2-oxazolidone

3-(2-Naphthyl)-5-(1-naphthyloxymethyl)-2-oxazolidone