3-(1-Naphthyl)-5-(2-naphthyloxymethyl)-2-oxazolidone

3-(1-Naphthyl)-5-(2-naphthyloxymethyl)-2-oxazolidone