4-(p-(4-(p-Chlorophenyl)-2-thiazolyl)phenyl)-2-thiazolamine

4-(p-(4-(p-Chlorophenyl)-2-thiazolyl)phenyl)-2-thiazolamine