Salbutamol, tris(trimethylsilyl) ether

Salbutamol, tris(trimethylsilyl) ether