(3-Iodo-4-methyl-phenyl)-(4-methylsulfanyl-benzylidene)-amine

(3-Iodo-4-methyl-phenyl)-(4-methylsulfanyl-benzylidene)-amine