(4-Dimethylamino-phenyl)-(4-nonyloxy-phenyl)-methanone

(4-Dimethylamino-phenyl)-(4-nonyloxy-phenyl)-methanone